PROJEKTOvá kancelária

zaoberajúca sa tvorbou projektovej dokumentácie technických zariadení budov (TZB) – profesií zdravotechnika, plynofikácia, ich prípojok a projektovaním vonkajších inžinierskych sietí – vodovodov, plynovodov, kanalizácií

NAše SLUžby

•   Tvorba cenovej ponuky

•    Vypracovanie štúdií

•    Projekty pre vydanie územného rozhodnutia

•    Projekty pre stavebné konanie

•    Projekty pre realizáciu stavieb

•    Rozpočet

•    Vybavenie povolení na príslušnom úrade

 • vonkajšie plynovody (nové verejné siete – VTL, STL, NTL, prekládky plynovodov, regulačné stanice, …)
 • plynovodné prípojky (meranie a regulácia plynu, napojenie objektov a katalógových projektov rodinných domov na verejnú sieť, …)
 • vnútorné rozvody plynu
 • podanie žiadosti na SPP
 • rozvody vo vnútri budov (rozvody studenej vody, rozvody teplej vody, cirkulácia, rozvody vody na hasenie požiarov, zásobovanie kuchýň a bazénových zariadení, …)
 • príprava teplej vody
 • vnútorná kanalizácia (…)
 • vonkajší vodovod (nové verejné siete, armatúrové šachty, …)
 • vodovodná prípojka (vodomerná zostava, napojenie objektov a katalógových projektov rodinných domov na verejnú sieť,…)
 • studne
 • automatické tlakové čerpacie stanice – ATČS
 • vonkajšia kanalizácia (nové verejné siete, gravitačná i podtlaková verejná kanalizácia, mimoobjektová kanalizácia)
 • prečerpávanie splaškov
 • kanalizačné prípojky (napojenie objektov a katalógových projektov rodinných domov na verejnú sieť, …)
 • žumpy, domové čistiarne odpadových vôd – DČOV, odlučovače ropných látok – ORL, lapače tukov, lapače škrobu …
 • osadenie zásobníka propánu
 • rozvody propánu

+421 903 477 155

plynsa@plynsa.sk

Poštová 67
900 27 Bernolákovo